ploigisi h3
bottom_neo.jpg

facebook2

Ἦχος πλ. α'. Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν. 

Ἦχοςπλ. β'.Τὴνἀνάστασίνσου, ΧριστὲΣωτήρ, Ἄγγελοιὑμνοῦσινἐνοὐρανοῖς, καὶἡμᾶςτοὺςἐπὶγῆςκαταξίωσονἐνκαθαρᾷκαρδίασὲδοξάζειν.

Κανών, ποίημαἸωάννουτοῦΔαμασκηνοῦ. Ὠδὴα' Ἦχοςα' εἱρμὸς.

«ἈναστάσεωςἡμέραλαμπρυνθῶμενΛαοί, ΠάσχαΚυρίου, Πάσχα, ἐκγὰρθανάτουπρὸςζωήν, καὶἐκγῆςπρὸςοὐρανόν, ΧριστὸςΘεός, ἡμᾶςδιεβίβασεν, ἐπινίκιονἄδοντας».  

Καθαρθῶμεντὰςαἰσθήσεις, καὶὀψόμεθα, τῶἀπροσίτωφωτὶτῆςἀναστάσεως, Χριστὸνἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶςἀκουσόμεθα, ἐπινίκιονἄδοντες.  

Οὐρανοὶμὲνἐπαξίωςεὐφραινέσθωσαν, γῆδὲἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτωδὲκόσμος, ὁρατόςτεἅπαςκαὶἀόρατος, Χριστὸςγὰρἐγήγερται, εὐφροσύνηαἰώνιος.

Ἦχοςπλ. α'. Χριστὸςἀνέστηἐκνεκρῶν, θανάτωθάνατονπατήσας, καὶτοιςἐντοῖςμνήμασι, ζωὴνχαρισάμενος.

ἈναστὰςἸησοῦςἀπὸτοῦτάφουκαθὼςπροεῖπεν, ἔδωκενἡμῖντὴναἰώνιονζωὴνκαὶμέγαἔλεος.

Εἶτα, Συναπτὴμικρὰμεθ' ἣνἘκφώνησιςὍτιηὐλόγηται... Ὠδὴθ' εἱρμὸς .

«Φωτίζου, φωτίζου, νέαἹερουσαλήμ, γὰρδόξαΚυρίουἐπὶσὲἀνέτειλε, Χόρευενυν, καὶἀγάλλουΣιών, σὺδὲἁγνή, τέρπουΘεοτόκε, ἐντῇἐγέρσειτοῦτόκουσου».  θείας, φίλης, γλυκυτάτηςσουφωνῆς, μεθ' ἡμῶνἀψευδῶςγάρ, ἐπηγγείλωἔσεσθαι, μέχριτερμάτωναἰῶνοςΧριστέ, ἣνοἱπιστοί, ἄγκυρανἐλπίδος, κατέχοντεςἀγαλλόμεθα.  

Πάσχατὸμέγα, καὶἱερώτατονΧριστέ, σοφίακαὶΛόγε, τοῦΘεοῦκαὶδύναμις, δίδουἡμῖνἐκτυπώτερον, σοῦμετασχεῖν, ἐντῇἈνεσπέρωἡμέρατῆςβασιλείαςσου.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒΟΑ… Εἰς τοὺς Αἳ ν ο υ ς . Ἱστῶμεν Στὶχ η', καὶ ψάλλομεν Στιχηρά, Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου δ', καὶ τοῦ Πάσχα δ'. Τῆς Ὀκτωήχου, Ἦχος α', ἀρχόμεθα δὲ ἀπὸ τοῦ Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ…

Ὑμνουμέν σου Χριστέ, τὸ σωτήριον Πάθος, καὶ δοξάζομέν σου τὴν Ἀνάστασιν.  

Ὁ Σταυρὸν ὑπομεῖνας, καὶ τὸν θάνατον καταργήσας, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωήν, Κύριε, ὡς μόνος παντοδύναμος.  

Ὁ τὸν Ἅδην σκυλεύσας, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἀναστήσας, τη ἀναστάσει σου, Χριστέ, ἀξίωσον ἡμᾶς, ἐν καθαρᾷ καρδία, ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν σε.  

Τὴν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν δοξάζοντες ὑμνουμέν σε, Χριστέ, Ἐτέχθης ἐκ Παρθένου καὶ ἀχώριστος ὑπῆρχες τῶ Πατρί, Ἔπαθες ὡς ἄνθρωπος, καὶ ἑκουσίως ὑπέμεινας σταυρόν, Ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου, ὡς ἐκ παστάδος προελθῶν, ἵνα σώσης τὸν κόσμον, Κύριε, δόξα σοι.

Εἶτα τὰ Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν Στίχων αὐτῶν. Ἦχος πλ. α' . Στίχ.

Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, Πάσχα καινόν, Ἅγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής, Πάσχα ἄμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν, Πάσχα, τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοίξαν, Πάσχα, πάντας ἁγιάζον πιστούς.

Στίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ως τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός. Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τη Σιὼν εἴπατε, Δέχου παρ΄ ἡμῶν χαρας εὐαγγέλια, τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ, τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίον προερχόμενον.  

Στίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν. Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος, ἐπιστᾶσαι πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου, εὗρον Ἄγγελον, ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, καὶ αὐτὸς προσφθεγξάμενος, αὐταῖς οὕτως ἔλεγε. Τὶ ζητεῖτε τὸν ζωντα μετὰ τῶν νεκρῶν; τὶ θρηνεῖτε τὸν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ; ἀπελθοῦσαι κηρύξατε, τοις αὐτοῦ Μαθηταῖς.  Στίχ. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. Πάσχα τὸ τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε, Πάσχα, ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, ὧ Πάσχα λύτρον λύπης, καὶ γὰρ ἐκ τάφου σήμερον ὥσπερ ἐκ παστοῦ, ἐκλάμψας Χριστός, τὰ Γύναια χαρας ἔπλησε λέγων, Κηρύξατε Ἀποστόλοις.

Δόξα... Καὶ νυν... Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τη πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοις μισοῦσιν ἡμᾶς, Συγχωρήσωμεν πάντα τη Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν, Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοις ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

ΤΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ ΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ, ΣΥ ΕΙ Ο ΘΕΟΣ Ο ΠΟΙΩΝ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΜΟΝΟΣ.

footer
  • Κυριακή 22 Απριλίου

    Κυριακή των Μυροφόρων,
    Θεοδώρου Συκεώτου, Νεάρχου μάρτυρος, Ναθαναήλ αποστόλου
  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 131 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ