ploigisi h3
bottom_neo.jpg

facebook2

Ο Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος 

Προς
Την Αγίαν Και Ιεράν Σύνοδον
Της Εκκλησίας Της Ελλάδος
Αριθ.Πρωτ. -180- 
Εν Μάνη τη 7-05-2010

 

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε

Σεβασμιώτατοι Άγιοι Συνοδικοί

Όλως ευλαβώς και ευσεβάστως προαγόμεθα, όπως υποβάλλομεν θερμήν παράκλησιν τη Αγία και Ιερά Συνόδω θερμόν δε αίτημα και υποκάρδιον πόθον τον οποίον αφ’ ικανών χρόνων υποθάλπουν εν τη καρδία των οι απανταχού γής οικούντες Μανιάται, οίτινες και ετοιμάζουν εμπεριστατωμένον υπόμνημα δια την μετονομασίαν των 6 έξι Δήμων της ενιαίας πλέον Μάνης δυνάμει του σχεδίου <<Καλλικράτης>> εις <<Ιεράν Μητρόπολιν Μάνης>>, όπερ και Ημείς στέργομεν και επικροτούμεν, εκθύμως, δια τους κάτωθι αποχρώντας λόγους.

Σημειωθείτω, πρωτίστως, δια την Ιστορίαν, ότι κατά το έτος 2000 είχεν υποβληθή υφ’ Ημών σχετική αρτία επιστημονική μελέτη του Γενικού Διευθυντού του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών και μέλους του Comite International des Sciences Onomastiques (Louvain) κ. Δικαίου Βαγιακάκου δ.φ., επιφανούς γόνου της Μάνης και εκλεκτού επιστήμονος <<περί της μετονομασίας ταύτης>>, ην και επισυνάπτομεν και πάλιν τω παρόντι εγγράφω.

Δεν θα παρείλκεν όμως, άπαξ έτι, να αναφερθή, καίτοι γνωστόν, εις τους και ακροθιγώς γνώστας της Ιστορίας της ευάνδρου και Ηρωοτόκου ταύτης περιοχής της Πελλοπονήσου το γεγονός, ότι η Μάνη έμεινε <<Αδούλωτη>> καθ’ άπαντα τον Ελλαδικόν χώρον. Γεγονός αυταπόδεικτον από το ότι η Σημαία Αυτής λευκή ούσα με κυανούν Σταυρόν εις το μέσον και την επιγραφήν, ουχί το <<Ελευθερία ή Θάνατος>> αλλά το <<Νίκη ή Θάνατος>> καθ’ ότι Αδούλωτος.

Ωσαύτως ποίος δεν γνωρίζει, ότι ο αγών της Εθνεγερσίας ήρξατω κατά την 17ην Μαρτίου 1821, από το κέντρον της Μάνης, ήτοι, την Αρεόπολιν, και εν συνεχεία με την απελευθέρωσιν από την πολιορκίαν του Ιμπραῒμ της Καλαμάτας την 23ην Μαρτίου υπό των Μανιατών. 

Πέραν όμως τούτων των, άκρως, σημαντικών διά την Ιστορίαν του τόπου η Επισκοπή Μαῒνης—Μάνης αναφέρεται υπό του Κωνσταντίνου του Πρφυρογεννήτου (913-952) ρητώς, ως Επισκοπή Μαῒνης—Μάνης (ιδέ πλείστας πληροφορίας εν τη επισυναπτομένη, τω παρόντι, εγγράφω, μελέτη Δ. Βαγιακάκου), πέραν του γεγονότος, ότι υφίσταται, άχρι, της σήμερον ο Καθεδρικός Ναός της Επισκοπής Μάνης κτίσμα του 12ου μ.Χ. αιώνος.

Και, βεβαίως, δύναταί τις να είπη, ότι πάντα ταύτα ανάγονται εις τα βάθη της Ιστορίας, όμως, και ευτυχώς, αφού το αίτημα τούτο των Μανιατών των εντός και εκτός Μάνης επιστημονικώς, αποδεδειγμένον περί της <<Επισκοπής Μάνης>> δεν έτυχε εκπληρώσεως υπό της Μητρός Εκκλησίας, έρχεται σήμερον το κατατεθέν και δημοσιευθέν Νομοσχέδιον <<Καλλικράτης>>, το οποίον, δικαίως , και οφειλετικώς, κατόπιν προσπαθειών αόκνων των Μανιατών τους δύο Δήμους που απαρτίζουν, πλέον, την ενιαίαν Μάνην να απονείμη εις αυτούς και μόνον το κατάφορτον δόξης όνομα της Μάνης. Και τούτο διά την, εξόχως, ιδιάζουσαν ιδιομορφίαν του Τόπου από απόψεως Ιστορικής, Γεωγραφικής, Γεωλογικής, Πολιτισμικής, Εθιμικής, Κοινωνικής, και κατά μείζονα λόγον Εκκλησιαστικής.

Έχομεν, λοιπόν, δι’ ελπίδος, ότι, η Ιερά Σύνοδος, λαμβανουσα υπ’όψει, τον απαρέγκλιτον Κανόνα ότι, <<…τα Εκκλησιαστικά τοις Πολιτειακοίς συμμεταβάλλεσθαι>> θα κανανοήσει το δίκαιον όφλημα και διακαές αίτημα αίτημα των Μανιατών δια την μετονομασίαν της Ιεράς Μητροπόλεως με τον, έκπαλαι, Ιστορικώς, επικρατούντα τίτλον της. Δεν αιτούνται κάτι το οθνείον, αλλά την επαναφοράν εις την εξιδιασμένην και, ιστορικώς, αποδεδειγμένην παραδοσιακήν Ονομασίαν της Ιεράς Μητροπόλεως, εις <<Ιεράν Μητρόπολιν Μάνης>> και μόνον! με τα Εκκλησιαστικά και όρια Αυτής αδιαλώβητα, ως το απ’ αρχής.

Μετά βαθυτάτου Σεβασμού

 Ο Μητροπολίτης

+ Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ B’

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΗΣ
ΜΑΝΗ ΤΗ 23-6-2010 

Η σεπτή Ιεραρχία της Ελλάδος εν τη Συνεδρία Αυτής της 23-6-2010 παμψηφεί απεδέξατο και εκύρωσεν εν τη ολομελεία Αυτής, τον, έκπαλαι, Ορθόν Ιστορικώς και Κανονικώς Τίτλον δια την κατά Μάνην Ιστορικήν Τοπικήν Εκκλησίαν και Μητρόπολιν: "ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΗΣ".

Ούτω πως εξεπληρώθη και εδικαιώθη ο υποκάρδιος πόθος των Μανιατών εξ’ ενός, και εξ’ετέρου, η εύανδρος και ηρωοτόκος Μάνη περιετειχίσθη και περιεθριγκώθη δια του ακαταβλήτου, ακαταμαχήτου και ακαταγωνίστου, τείχους, ως αείποτε, δια των απ’ αιώνων απαραγράπτων και αδιαφιλονικήτων Εκκλησιαστικών Ορίων Αυτής.

Χάριτας οφείλομεν και, ευγνωμόνως, εν ευχαριστία πολλή, έχομεν, δια τε, την Υμετέραν συναίνεσιν και τιμίαν υπογραφήν εις την υλοποίησιν του διακαούς τούτου πόθου των απανταχού γης οικούντων Μανιατών, ου μην δ’ αλλά και του Μητροπολίτου Αυτής ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ του εξ’ Αθηνών, όστις άμα τη ελεύσει εις την Αδούλωτη Μάνη κατά την 24-1-1996 εδήλωσε κατ’ ενώπιον Θεού και του ενθουσιώντος Χριστεπωνύμου πλήθους κατά τον Ενθρονιστήριον λόγον <<…..έως της χθες αυτόχθων και γηγενής Αθηναίος από της σήμερον Μανιάτης>> και χάριτι Θεού δεν παρεσπονδίσαμεν.

Όθεν εις τον εκάστοτε και εις το διηνεκές Μητροπολίτην Μάνης ουδείς έτερος τίτλος προσιδιάζει.

Δόξα τω Θεώ η Μάνη κατέστη άτμητος, αδιαλώβητος, και ενιαία εν παντί, οι οιοιδήποτε επιθετικοί προσδιορισμοί σμικρύνουν την απεραντωσύνη Της, προσομοιάζουσαν με τους Ουρανομήκοις Πύργους Της, και τα Υψίκορμα αναστήματα των Ηρωϊκών διαχρονικώς γόνων Της.

 Μετ’ εξιδιασμένης τιμής και ευχών

 Ο Μητροπολίτης 

+ Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ B’ 

  

Η έναρξη της επανάστασης στις 17 Μάρτη 1821 στη Μάνη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συμμετοχή ολόθυμη πλήθους Μανιατών και με τη παρουσία αντιπροσωπειών από τη Κρήτη, την Ήπειρο τη Πάτρα, την Κέρκυρα και του Πόντιους αδελφούς, γιορτάστηκε επάξια και φέτος η Εθνική γιορτή στη Εύανδρη και Ηρωοτόκο Μάνη.

Ρίγη συγκίνησης διέτρεξαν τα πλήθη όταν μετά την πάνδημη Δοξολογία στο Ναό των Ταξιαρχών με πρωτοβουλία των Δημάρχων της Μάνης και προεξάρχοντα το Δήμαρχο Οιτύλου διαβάστηκε Ψήφισμα-Αίτημα για ενιαίο Δήμο Μάνης.

Αθρόες έπεσαν οι υπογραφές των Μανιατών για την εκπλήρωση υποκάρδιου ιερού πόθου ένωσης της διαιρεμένης Μάνης από το 1937.

Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να διατρανωθή η ανάγκη ένωσης σ’ ένα Δήμο της κατάκερματισμένης Μάνης, που θα συμπεριλάβη τους 6 Δήμους και τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Μανιάτικης γης με τα μνημεία της Ιστορίας της, που περικλείει, δηλαδή, της Βέργας και της Μ. Μαντίνειας.

Αυτό υπαγορεύουν αδήριτοι λόγοι γεωφυσικοί, γεωγραφικοί, διοικητικοί, παραγωγικοί εξαιρέτως δε ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ.

Επιπρόσθετα δε και Θρησκευτικοί, αφού από σύστασης του Ελληνικού Κράτους το 1833, σ’ αυτά τα απαράγραπτα όρια εκτείνεται η Ιερά Μητρόπολη ΜΑΝΗΣ.

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η Φωνή των φιλοτίμων, αλλά και υπερήφανων Μανιατών και το Δίκαιο αίτημά τους θα βρει απήχηση και την εκπλήρωσή του από τους αρμοδίους.

Η Σύνταξη της Αδούλωτης Μάνης

footer
  • Σάββατο 21 Απριλίου

    Ιανουαρίου ιερομάρτυρος
  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 238 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ