ploigisi h3
bottom_neo.jpg

facebook2

ὁ Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν

ὁ α΄ χορὸς

Κύριε ἐλέησον

ὁ Ἱερεὺς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ,...

ὁ α΄ χορὸς

Ἦχος β.

μήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ὁ β’ χορὸς

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ὁ α΄ χορὸς

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον.

 

ὁ Διάκονος: Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς...

ὁ α’ χορὸς

Κύριε, ἐλέησον (γ').

Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι.

βΧορὸς:

Καὶ τῷ Πνεύματί σου.

Ἱερεὺς: Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα

Διάκονος: Πρόσχωμεν.

α΄ χορὸς

Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.

……

αχορς:

Δξα σοι, Κριε, δξα σοι.

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης:

νστασιν Χριστο θεασμενοι, προσκυνσωμεν γιον, Κριον, ησον τν μνον ναμρτητον. Τν Σταυρν σου, Χριστ, προσκυνομεν, κα τν γαν σου νστασιν μνομεν κα δοξζομεν. Σ γρ ε Θες μν, κτς σο λλον οκ οδαμεν, τ νομ σου νομζομεν. Δετε πντες ο πιστο, προσκυνσωμεν τν το Χριστο γαν νστασιν, δο γρ λθε δι το Σταυρο, χαρ ν λῳ τ κσμω. Δι παντς ελογοντες τν Κριον, μνομεν τν νστασιν ατο. Σταυρν γρ πομείνας δι' μς, θαντῳ θνατον λεσεν.

 Καὶ εὐθὺς ὁ Ν Ψαλμὸς εἰς ἦχον β

λησν με Θες κατ τ μγα λες σου κα κατ τ πλθος των οκτιρμν σου ξλειψον τ νμημ μου.

π πλεον πλνν με π τς νομας μου κα π τς μαρτας μου καθρισν με.

τι τν νομαν μου γ γινσκω κα μαρτα μου νπιν μου στὶ δι παντς.

Σο μνῳ μαρτον κα τ πονηρν νπιν σου ποησα πως ν δικαιωθς ν τος λγοις σου κα νικσῃς ν τ κρνεσθα σε.

δο γρ ν νομαις συνελφθην κα ν μαρταις κσσησ με μτηρ μου.

δο γρ λθειαν γπησας τ δηλα κα τ κρφια τς σοφας σου δλωσς μοι.

αντιες με σσπῳ κα καθαρισθσομαι πλυνες με κα πρ χινα λευκανθσομαι.

κουτιες μοι γαλλασιν κα εφροσνην γαλλισονται στέα τεταπεινωμνα.

πστρεψον τ πρσωπν σου π τν μαρτιν μου κα πσας τς νομας μου ξλειψον.

Καρδαν καθαρν κτσον ν μο Θες κα πνεμα εθς γκανισον ν τος γκτοις μου.

Μ ποῤῥψῃς με π το προσπου σου κα τ Πνεμα σου τ γιον μ ντανλῃς π' μοῦ.

πδος μοι τν γαλλασιν το σωτηρου σου κα πνεματι γεμονικ στριξν με.

Διδξω νμους τς δος σου κα σεβες π σ πιστρψουσιν.

σα με ξ αμτων Θες, Θες τς σωτηρας μου, γαλλισεται γλσσ μου τν δικαιοσνην σου.

Κριε, τ χελη μου νοξεις, κα τ στμα μου ναγγελε τν ανεσν σου.

τι ε θλησας θυσαν δωκα ν λοκαυτματα οκ εδοκσεις.

Θυσα τ Θεῷ, πνεμα συντετριμμνον΄ καρδαν συντετριμμνην κα τεταπεινωμνην Θες οκ ξουδενσει.

γθυνον, Κριε, ν τ εδοκᾳ σου τν Σιν, κα οκοδομηθτω τ τεχη ερουσαλήμ.

Ττε εδοκσεις θυσαν δικαιοσνης ναφορν κα λοκαυτματα.

τε νοσουσιν π τ θυσιαστριν σου μσχους, κα ἐλέησόν με ὁ Θεός.

ὁ α’ χορός

Δόξα Πατρὶ... Ἦχος πλ. δ

Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον, ἀλλ' ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον. Ἦχος ὁ αὐτός.

Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γὰρ κατεῤῥύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥᾳθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.

ὁ α’ χορός

Ἦχος πλ. β’

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Τ πλήθη τν πεπραγμένων μοι δεινν, ννον τάλας, τρέμω τν φοβερν μέραν τς κρίσεως, λλ θαῤῥῶν ες τ λεος τς εσπλαγχνίας σου, ς Δαυΐδ βο σοι. λέησόν με Θεός, κατ τ μέγα σου λεος.

 

footer
  • Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

    Κυριακή Β' Νηστειών (Ορθοδοξίας),
    Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου, Μαρκέλλου
  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 101 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ