ploigisi h3
bottom_neo.jpg

facebook2

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΥΜΟΝ.

ησο, Υἱὲ το Θεο, πρᾳΰς κα ταπεινς τ καρδί, κατάπεμψον κατ τ μέγα κα πλούσιον λεός σου κα ν τας καρδίαις μν τ πνεμα τς ερήνης κα τς πραότητος, να ερηνεύοντες κ το κακίστου πάθους το θυμο, μνημονεύομεν ε το νδόξου κα φοβερο νόματος σου μετ καρδίας γαληνιώσης. ησο, τ ρνίον τ κακον, τ προσφερόμενον νώπιον το ορανίου Πατρς θυσία πρ μν τν μαρτωλν κα χρείων, πάκουσον μν ν τ ρ ταύτ δεομένων σου κα λευθέρωσον μς κ το φοβερο το θυμο πάθους, διότι πολλύμεθα ξ ατο κα δν δυνάμεθα ποτ να φιερωθμεν ες τν γάπην σου κα ες τ θέλημά σου τ γιον, νόσω π το πάθους τούτου κατεχόμεθα. ησο νεξίκακε, π το Σταυρο πρ τν σταυρωσάντων σε πρς τν οράνιόν σου Πατέρα προσευχόμενος, ποίησον κα μς τοιούτους, στε να προσευχόμεθα πρ τν πηρεαζόντων κα κακοποιούντων μς, να οτω γενώμεθα μιμηταί σου κα δοξάζεται κα δι΄ μν τ Πανάγιον νομά σου, νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.

Κύριε ῥῦσαι με π θυμο κα ξυχολίας, κα δώρησαί μοι πραότητα κα μακροθυμίαν. Κύριε, ῥῦσαι με π το ψεύδους κα τς καταλαλις κα τς κατακρίσεως, κα δώρησαί μοι ν πάσ λήθει κα συμπαθεί προσέχειν κα μιλεν ν τ συντυγχάνειν με τος δελφος μου. Κύριε, ῥῦσαι με π τς καυχήσεως κα τς ργολογίας κα δώρησαί μοι ταπείνωσιν κα σιωπήν. Κύριε, ῥῦσαι με π τν παραπτωμάτων τς γλώττης μου, τι καθ΄ κάστην μαρτάνω δι΄ ατς τάλας κα οκ ασθάνομαι. Κύριε, ῥῦσαι με π τς λεθρίου κενοδοξίας κα καθάρισόν με π τν κρυφίων μου. Κύριε, δώρησαί μοι ταπεινοφροσύνην βαθεαν, ήττητον κα κατάνυξιν τ καρδί μου, πως κλαύσω τς νομίας μου κα ξάλειψον πάσας τς μαρτίας μου, κα ν μετανοί ληθε κα ξομολογήσει, κα ν συνειδότι καταγνώστ κα ν πίστει καθαρ κα μωμήτ τν μν εδόκησον τελευτήν. Πρεσβείαις τς παναχράντου Δεσποίνης μν Θεοτόκου κα πάντων σου τν γίων. μήν.

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΝ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ.

Δέσποτα Κύριε Θεός μου, ο ν χερσν ο κλροί μου, ντιλαβο μου κατ τ λεός σου, κα μ άσς με συναπολέσθαι τας νομίαις μου, μηδ τ θελήματι πακολούθησαι τς πιθυμούσης σαρκός μου κατ το πνεύματος. Πλάσμα σόν εμι, μ παρίδς ργον χειρν σου, μ ποστραφς, οκτειρον, λλ μ ξουδενώσς, μηδ περίδς με, Κύριε, τι σθενς εμι, τι πρς σ κατέφυγον τν σκεπαστήν μου Θεόν.ασαι τν ψυχήν μου, τι μαρτόν σοι, σσον με νεκεν το λέους σου, τι π σ πεῤῥίφην κ νεότητός μου· ασχυνθήτωσαν ο πανισταμένοί μοι κα ντραπήτωσαν ο ζητοντες με ξσαι π σο δι πράξεων σέμνων, δι λογισμν πρεπν, δι΄ νθυμήσεων συμφόρων. πέλασον π΄ μο πσαν υπαρίαν, κακίας περίσσευμα, τι σ ε μόνος γιος, μόνος σχυρός, μόνος θάνατος, κατ πάντα χων τν δυναστείαν νείκαστον, κα δι σο δίδοται πσιν κατ το διαβόλου κα τς ατο στρατις σχύς. τι πρέπει σο πσα δόξα, τιμ κα προσκύνησις, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τ γί Πνεύματι, νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.

Δέσποινα Θεοτόκε, λπίς μου, κα καταφυγή μου, σ γινώσκεις τος λογισμούς μου κα τς πράξεις μου κα τν σθένειαν τς ταπεινς μου φύσεως, κα σο τν μν ψυχν παριστ ερυπωμένην πολλας μαρτίαις κα λογισμος τόποις. Σύ, Δέσποινα, βλέπεις τ λκη τν τραυμάτων τς μς ψυχς, Σύ, Δέσποινα, βλέπεις τ λκη τν τραυμάτων τς μς ψυχς, σ τν ασιν βράβευσον, πιχέουσα ανίδα τς σς φιλανθρώπου συμπαθείας. πίβλεψον, Δέσποινά μου Θεοτόκε, κα εμεν ποίησον μετ΄ μο τν σν Υἱὸν κα Θεόν, τν μέλλοντα δημοσιεύειν νώπιον γγέλων κα νθρώπων τος πονηρούς μου λογισμος κα νθυμήσεις κα πράξεις. Δέχεταί σε ς Μητέρα φιλάνθρωπος, πρ ψυχς μαρτωλο κα πεγνωσμένης πρεσβεύουσαν, ς καταφυγν κα μεσίτριαν τν μαρτωλν. λέησόν με τν χειμαζόμενον τ πελάγει τν πειρασμν, τν θαῤῥοντα τ σ λέει κα τ συμπαθε προστασί, τν πιῤῥίπτοντα δι παντς τ τς ψυχς μμα ες τ πλθος τν σν οκτιρμν, κα προσφέροντά σοι στεναγμν κ καρδίας συντετριμμένης. Μ παύσ πρ μο πρεσβεύουσα το ταπεινο κα θλίου, να δι τς σς ντιλήψεως ξιωθ συγχωρήσεως τν πολλν μου δεινν πράξεων. Σ γρ π τούτου καταφυγν τν μαρτωλν θετο Υἱὸς σου κα Θες μν, πάσης κτίσεως δημιουργός. Κα να δι τς σς πρς ατν μεσιτείας τυχν σωτηρίας, μεγαλύνω κα δοξάζω τ περάγιον κα πέρτιμον νομα, σο τς περευλογημένης κα περάγνου Θεομήτορος, τς Πανενδόξου Παντανάσσης, νν κα ε κα ες τος τελευτήτους αἰῶνας τν αώνων. μήν.

Παναγία, Δέσποινα Θεοτόκε μόνη καθαρωτάτη ψυχ τε κα σώματι, μόνη κατοικητήριον λη γενομένη τς λης χάριτος το παναγίου Πνεύματος, καντεθεν κα ατς τς ἀΰλους κα γγελικς Δυνάμεις συγκρίτως περβσα τ καθαρότητι κα τ γιασμ τς ψυχς κα το σώματος. πιδε π΄ μ τν ναγ κα κάθαρτον κα ερυπωμένον κα ψυχν κα σμα τ μολυσμ τς μπαθος κα νηδόνου ζως μου. Κάθαρόν μου τν μπαθ διάνοιαν κα γνισον, διόρθωσόν μου τος πεπλανημένους κα τετυφλωμένους λογισμούς, ύθμισον κα παιδαγώγησόν μου τς ασθήσεις, λευθέρωσόν με τς τυραννούσης κακίας κα ασχρς συνηθείας τν καθάρτων προλήψεων κα παθν. Στσόν μου πσαν τν κατ΄ νέργειαν μαρτίαν, κα δώρησαί μοι νήψιν κα διάκρισιν τ σκοτισμέν κα ταλαιπώρ νο πρς διόρθωσιν τν οκείων σφαλμάτων τε κα παραπτωμάτων, να το σκότους τς μαρτίας παλλαγείς, καταξιωθ δοξάζειν κα νυμνεν ν παῤῥησί, σέ τν μόνην ληθινν Μητέρα το ληθινο φωτός, Χριστο το Θεο μν. τι μόνη σν ατ κα δι΄ ατο ελογημένη κα δεδοξασμένη πάρχεις π πάσης τς οράτου κα ρατς κτίσεως, νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.

Δέσποτα Κύριε ησο Χριστέ, Λόγε το Θεο θάνατε, τν μεγίστων φύσεων τεχνίτης κα κυβερνήτης, τ φς τς ληθείας, το σκότους τς γνοίας διώκτης, λαμπρότης τν νηφαλίων ψυχν, παγκόσμιος χαρ τν ρθοδόξων, δύτης τν γγέλων κα τν ψυχν, λος ν κάλλος κόρεστον, λος ς γλυκασμς , λος ν πιθυμία κα φεσις, τς κατ νον ντιλήψεως φθονος λβος τος γνησίως σοι διακειμένοις, φύσει γαθς κα εσπλαγχνος κα λεήμων, ποδίωξον π΄ μο το ταλαιπώρου τος παρενοχλοντας μοι λογισμούς. Σ γρ πίστασαι, καρδιογνστα, θεωρν τ κρυπτ τς καρδίας μου, τι κούσιά μου εσι. Συγχώρησόν μοι, Δέσποτα τν πάντων, κα μ γενέσθωσάν μοι ες σύνταγμα μαρτίας, λλ΄ λεώς μοι γενόμενος, ξαπόστειλον τν χάριν σου ξ γίου θρόνου δόξης σου, κα πεσκίασον τ σθενεί μου το χρείου δούλου σου. μήν.

 

footer
  • Κυριακή 22 Απριλίου

    Κυριακή των Μυροφόρων,
    Θεοδώρου Συκεώτου, Νεάρχου μάρτυρος, Ναθαναήλ αποστόλου
  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 115 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ